woningeigenaar | duurzame aanbieder | intermediair

28 augustus

Op 15 augustus 2019 is de gewijzigde SEEH gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling voor eigenaar én bewoners is vanaf 15 augustus heropent en de VvE's mogen er langer gebruik van maken.

 

Heropening SEEH voor eigenaar én bewoner
De subsidie kan vanaf 2 september 2019 worden aangevraagd. Op de website vindt u een handige infographic, een rekentool en nieuwe uitvoerdersformulieren. 

Wijzigingen SEEH voor VvE's
De SEEH voor VvE (en voor woonverenigingen en wooncoöperaties) is verlengd tot en met 31 december 2022. Dit geeft de verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouw ruimte om het besluitvormingsproces binnen de vereniging goed te doorlopen. 

Wijizging in voorwaarden
Per 15 augustus 2019 zijn er aantal voorwaarden gewijzigd. Zo zijn de voorwaarden voor dakisolatie of vloer/bodemisolatie versoepeld. Nu moet bijvoorbeeld minimaal 70% van de oppervlakte worden geïsoleerd. Dat was eerst het hele dak of vloer/bodem. De maatregel rondom glas is aangepast en aangescherpt. De energieprestatiegarantie en de maatregel douchewarmteterugwinning is uit de subsidie gehaald. 

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

1 augustus

Provincies volop aan de slag met praktische invulling Klimaatakkoord

Provincies gaan volop aan de slag met het vergroten van de kennis bij hun inwoners over de mogelijkheden tot verduurzaming. Acht van de elf provincies die inmiddels een coalitieakkoord hebben, hebben hier concrete plannen voor. Nog twee provincies benoemen het belang van communicatie.

Dat blijkt uit een analyse die de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft laten uitvoeren van de provinciale coalitieakkoorden.

In de meeste provincies wordt het Klimaatakkoord en de bijbehorende ambities expliciet onderschreven. Zeven van de elf provincies reserveren geld voor klimaatbeleid. De voorbeeldrol in het verduurzamen van de eigen gebouwen en auto’s pakken ze nog maar mondjesmaat.

Inmiddels zijn in elf van de twaalf provincies de onderhandelingen afgerond. De NVDE heeft de akkoorden laten toetsen op twaalf criteria, wisselend van de klimaatambities tot aandacht voor de eigen verduurzaming en gereserveerd budget.

Bron en verder lezen:

NVDE

16 juli

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties.

De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Wil een eigenaar én bewoner hiervoor in aanmerking komen, dan moet deze minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Na uitvoering en betaling vraagt de eigenaar én bewoner de subsidie aan.

Voorwaarde is verder dat:

  • de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning;
  • voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH;
  • de maatregelen voldoen aan de gestelde voorwaarden;
  • de uitvoering plaats vindt nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats.

Heropening SEEH voor eigenaar én bewoner
RVO.nl voert deze subsidieregeling uit. Wij verwachten dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen.

€ 84 miljoen subsidie beschikbaar
Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar én bewoner € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Urgenda-zaak
De SEEH voor eigenaar én bewoner voeren we uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze heropening van de regeling komt de regering tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot snel vermindert. Energiebesparing in de gebouwde omgeving helpt daarbij.

Meer informatie

27 maart

Woonlastenneutraliteit

Het Ontwerp Klimaatakkoord is door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorgerekend. Eén van de belangrijke onderwerpen is de ‘Woonlastenneutraliteit’ voor de bewoner. Dit zal het uitgangspunt blijven. PBL heeft berekend dat dit bereikt kan worden door:

1. Het instellen van een warmtefonds (bv. subsidie op maatregelen of subsidie op een rente op een lening)
2. Een verhoging van de gasprijs die zorgt dat isoleren financieel aantrekkelijker wordt. Via het nemen van andere maatregelen zal de koopkracht gegarandeerd blijven.
3. Kostendaling van maatregelen. Deze zal onder andere gerealiseerd worden via de wijkaanpak.
Meer info vindt u hier op de website van PBL

6 februari

Circulair bouwen

Het laatste jaar is een grote focus op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving gekomen. Gebouwen, ook bestaande, moeten op termijn aardgasvrij worden gemaakt en voorzien worden van een andere warmtebron. 

Naast deze opgave komt er ook steeds meer aandacht voor circulair bouwen. Meer informatie over het Bouwbesluit en circulair bouwen vindt u in door Nieman Raadgevende Ingenieurs opgesteld whitepaper. 


Afbeelding: RVO

3 februari

Bouwbeurs gestart

De bouwbeurs is weer gestart. Deze vindt plaats van dinsdag 4 februari tot en met vrijdag 8 februari. Meer informatie vindt u op: https://www.bouwbeurs.nl

14 januari

EPC wordt BENG

In de nieuwbouw geldt nu de EPC-eis van 0,4. In november 2018 is de opvolger van de EPC gepresenteerd: de BENG eis. De BENG eis zal op 1 januari 2020 worden ingevoerd. 

De eis voor BENG-1 is minder laag dan verwacht op basis van wat in 2015 is genoemd. Dit heeft tot wisselende reacties geleid. In januari zal een Internetconsultatie gestart worden over de voorgenomen eisen. Daarna zullen deze vastgelegd worden. Voor de bestaande bouw zal op termijn ‘de standaard’ komen deze zal dezelfde manier van berekenen gaan kennen.

Meer informatie over de voorgenomen BENG-eis kunt u vinden op: site RVO

23 december

Klimaatakkoord

Op 21 december jl. is het Ontwerp van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Planbureau van de Leefomgeving zal de verschillende genoemde maatregelen gaan doorrekenen op onder andere haalbaarheid en betaalbaarheid.

De verwachting is dat op basis hiervan nog een korte onderhandelingsronde zal plaatsvinden. In de zomer wordt het definitieve Klimaatakkoord verwacht. Voor de bestaande woningbouw staan er een aantal belangrijke voorgenomen maatregelen in. Eén van deze maatregelen is ‘de standaard’. De hoogte van ‘de standaard’ zal in het tweede kwartaal van 2019 worden besproken.

Meer informatie over het Klimaatakkoord kunt u vinden op klimaatakkoord.nl

10 oktober

Dag van de Duurzaamheid meer dan alleen spaarlampen vervangen

Vandaag op de Dag van de Duurzaamheid laten we in Nederland zien hoe we bewust omgaan met de aarde. Dit kan op kleine schaal door EKO Fair Trade koffie te drinken, geen plastic tasjes meer aan te nemen of spaarlampen te vervangen door LED.

Door uw woning (stapsgewijs) energiezuinig te maken, levert u een grote bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen. Maar waar begint u? Een Duurzame Aanbieder heeft alle kennis in huis en één centraal aanspreekpunt voor u!

 

Eén aanspreekpunt

Kan ik het beste een warmtepomp of zonnepanelen kopen, of doe ik er verstandiger aan om mijn huis te isoleren? Geen zin om vandaag een isolatiespecialist over de vloer te hebben, en morgen een leverancier van zonnepanelen aan de keukentafel te hebben. Op duurzameaanbieder.nl vindt u alleen bedrijven die al deze kennis onder één dak hebben en met één aanspreekpunt bij u komen. Van persoonlijk advies, informatie over mogelijke subsidies en uitvoering tot goede nazorg. Alle aanbieders op de website duurzameaanbieder.nl zijn door onafhankelijk keuringsinstituut SKG-IKOB gekeurde bedrijven. Uniek ik dat zij u als woningeigenaar een energieprestatiegarantie geven bij het volledig energieneutraal maken van de woning.


Waarom verduurzamen?

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben we met 194 andere landen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen.

Net als alle huizen in Nederland moet daarom ook uw woning de komende jaren stap voor stap verder verduurzaamd worden. De Dag van de Duurzaamheid is een mooie gelegenheid om te ontdekken wat past bij uw huis en budget.

Zoek een Duurzame Aanbieder in uw buurt en laat zien dat duurzaamheid voor u belangrijk is!

18 juni

VVE's kunnen alleen dit jaar nog profiteren van subsidie energiebesparing eigen huis

Verenigingen van Eigenaren (VVE's) kunnen alleen dit jaar nog subsidie aanvragen voor energiebesparing en verduurzaming van hun gebouw. Bij gebouwen ouder dan 15 jaar loont het om maatregelen te nemen voor energiebesparing en verduurzaming.

Een logisch moment om te starten met energiebesparing is bijvoorbeeld tijdens groot onderhoud. Verduurzaming levert meer comfort op en de verkoopwaarde van de woning stijgt. Daarnaast gaat de energierekening omlaag, waardoor de servicekosten gelijk kunnen blijven.

Met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) halen VVE's hiervoor kennis en subsidie in huis. Ook kunnen huiseigenaren dit realiseren met de VVE Energiebespaarlening erbij.

Naast subsidie voor energiebesparende maatregelen ondersteunt de SEEH ook de eerste, verkennen de stappen, zoals procesbegeleiding en energieadvies voor inzicht in besparingsmogelijkheden. De SEEH kan ook worden gecombineerd met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de komende 10 jaar.

Let op: de SEEH loopt nog tot en met december 2018. VVE's moeten daarom nog dit jaar in actie komen als ze hiervan willen profiteren.
 

 

 

 

 

29 maart

Grote belangstelling voor het bezoeken van een gasloze woning

Duurzame koplopers openen hun deuren tijdens een thematour.

Gastvrije huiseigenaren vertellen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen tijdens een thematour. Er is een enorme belangstelling voor de waardevolle verhalen die worden gedeeld over gasloos wonen, warmtepomp, isoleren of het realiseren van een Nul-op-de-Meter woning. Veel thematours zijn in een korte tijd helemaal volgeboekt. De komende periode zijn er in Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk in andere provincies nog tientallen thematours te bezoeken.


Duurzame koplopers openen hun deuren tijdens een thematour.

Gastvrije huiseigenaren vertellen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen tijdens een thematour. Er is een enorme belangstelling voor de waardevolle verhalen die worden gedeeld over gasloos wonen, warmtepomp, isoleren of het realiseren van een Nul-op-de-Meter woning. Veel thematours zijn in een korte tijd helemaal volgeboekt. De komende periode zijn er in Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk in andere provincies nog tientallen thematours te bezoeken.

De thematours zijn interessant voor iedereen die plannen heeft om te gaan (ver)bouwen of energiebesparende maatregelen wil nemen en op zoek is naar verdieping van hun kennis.Samen met een groep van ca. 10 personen wordt een duurzaam huis bezocht aan de hand van een thema. Het verhaal van een buurman, buurtgenoot of kennis sluit goed aan bij de vragen van bezoekers. De ervaringen van anderen helpen om tot een beter plan te komen voor je eigen woning en om goed voorbereid aan de slag te gaan.

Thema aangeven
De thema’s van de excursies lopen uiteen van warmtepomp tot isoleren en van gasloos wonen tot bouwen met natuurlijke materialen. Het actuele aanbod van thematours is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/thematours. Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven, maar ook zelf een thema aandragen.

Ook aansluiten?
Op www.duurzamehuizenroute.nl staan veel prachtige voorbeelden van bestaande woningen in heel Nederland die omgebouwd zijn tot energiezuinige en duurzame woningen. Huiseigenaren die het leuk vinden om hun ervaringen te delen, kunnen hun huis als voorbeeld aanmelden. Wie ideeën op wil doen, kan 365 dagen per jaar de voorbeelden op de website bekijken en online vragen stellen aan de bewoners.

De thematours worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk door nog meer gemeenten en provincies. De thematours zijn een initiatief van Nationale Duurzame Huizen Route.

Fotograaf: Lenus van der Broek & Binne-Louw Katsma
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlies Schuit – van de Ridder van Duurzame Huizen Route via 06 – 26 1000 36 of g.schuit@duurzamehuizenroute.nl. Afbeeldingen zijn eigendom van Nationale Duurzame Huizen Route en mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen met betrekking tot de Duurzame Huizen Route.
16 maart

Duurzaamheid Combinatie Zwolle (DCZ) voert 400e energiescan uit

Op 15 maart vierde het consortium Duurzaamheid Combinatie Zwolle (DCZ) dat al 400 woningeigenaren in 2017 via hen gebruik maakten van een energiescan. Met het label van de Duurzame Aanbieder worden particuliere woningbezitters van A tot Z ondersteund in het verduurzamen van de woning én hebben één contactpersoon die alles regelt.

Op 15 maart vierde het consortium Duurzaamheid Combinatie Zwolle (DCZ) dat al 400 woningeigenaren in 2017 via hen gebruik maakten van een energiescan. Met het label van de Duurzame Aanbieder worden particuliere woningbezitters van A tot Z ondersteund in het verduurzamen van de woning én hebben één contactpersoon die alles regelt.

Sinds begin 2018 mag DCZ, bestaande uit Schunselaar schildersbedrijf, Breman Warmteadvies, Riezebos Bouwbedrijf, BEVO en EB-Bouwadvies, zich Duurzame Aanbieder noemen. Hiermee kiest de huizenbezitter voor een betrouwbare aanbieder en bespaart niet alleen energie, maar ook tijd en geld. Voor alle vragen over energiebesparende maatregelen heeft de consument namelijk één aanspreekpunt,de DCZ energieprestatieadviseur. Indien gewenst worden ook de uitvoering en het onderhoud verzorgd.

DCZ besloot zich aan te melden als Duurzame Aanbieder omdat de klant door dit label kiest betrouwbaarheid en kwaliteit.


23 januari

Neem jouw energiegedrag onder de loep tijdens Warmetruiendag

Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de verwarming lager te zetten en energiebesparingssuccessen te delen. Dit jaar vieren we Warmetruiendag op vrijdag 2 februari 2018. Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6% CO2 - per graad!

Warmetruiendag zet energiebesparing - en de belangrijkste factor daarbij: wijzelf, de mens - in het zonnetje. Warmetruiendag is hét moment in het jaar om stil te staan bij ons energiegedrag en onze energiebesparingssuccessen, slimme innovaties en alledaagse duurzame oplossingen met elkaar te delen. Want samen energie besparen, geeft energie!

Dat energiebesparing niet alleen leuk kan zijn maar vooral ook belangrijk is, blijkt wel uit de volgende illustraties. Want wist je dat ons CO2 budget bijna op is? Ook is er veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen: wereldwijd gaat bijna 40% van onze energie naar het verwarmen van gebouwen. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel je maandelijks betaalt voor je gasverbruik: 43% van de Nederlanders weet dat eigenlijk niet... Terwijl we, volgens de Universiteit van Cambridge, maar liefst 70% van de energie -wereldwijd- kunnen besparen door slimmer met energie om te gaan!

Wil je weten welke maatregelen jij kunt nemen om energie te besparen in huis? Neem contact op met een Duurzame Aanbieder. Hij helpt je graag verder.

22 januari

Nieuwe campagne Energie besparen doe je nu promoot energiebesparing woning

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen hun woningen duurzamer maken. Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen voor warm water en verwarming te promoten start vandaag de campagne Energie besparen doe je nu.

Verduurzamen woningen
In Nederland staan ongeveer 9 miljoen gebouwen, waarvan 8 miljoen woningen. Die dragen voor 16 procent bij aan de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Die moeten allemaal een alternatief krijgen voor aardgas om te verwarmen en te koken. Dat zijn meer dan 250.000 woningen per jaar. Daarnaast moeten ook de ruim 1 miljoen bedrijven, winkels, scholen en andere gebouwen van het aardgas af.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Met gemeenten en woningcorporaties werk ik samen aan energiezuinige gebouwen. Ook steeds meer woningeigenaren zijn zelf bezig met energiebesparing. Energiebesparing levert altijd iets positiefs op. Of je het nu voor je portemonnee, een behaaglijk huis, de toekomst van je kinderen of het milieu doet.”

Peiling energiebesparing huishoudens
Om inzicht te krijgen in energiebesparing in Nederlandse huishoudens heeft Kantar Public in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een peiling onder huiseigenaren uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 90 procent van de Nederlandse huishoudens wel eens gehoord heeft dat we van het aardgas af gaan. Ruim een kwart denkt zelfs dat we in het komende decennium (2021-2030) al helemaal geen gas meer gebruiken. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld het duurzamer maken van onze woningen.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat): “Steeds meer mensen vervangen hun CV-ketel op gas door een duurzaam alternatief, zoals een zonneboiler of een warmtepomp. Een verstandige investering, zeker als je oude CV-ketel aan vervanging toe is, want we gaan in Nederland van het aardgas af. Dankzij subsidie is het nu extra aantrekkelijk geworden de overstap te maken en zelf bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.”

100 miljoen voor aardgasvrije warmtesystemen
Het onderzoek laat zien dat 14 procent van de Nederlandse huiseigenaren denkt over tien jaar het huis met een warmtepomp te verwarmen. Een half miljoen huishoudens heeft de overstap naar een alternatieve warmtebron al gemaakt. Om de overstap verder te stimuleren stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf en installatie van een warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of biomassaketel. Die subsidie kan bij een hybride warmtepomp oplopen van 1.500 tot 1.800 euro. Zo wordt energie besparen en duurzaam wonen extra aantrekkelijk.

Ontdek wat je zelf kunt doen

In de campagne Energie besparen doe je nu komen bewoners aan het woord die de overstap al hebben gemaakt naar een geïsoleerd huis en duurzame verwarming. Mensen die ook willen overstappen kunnen via een menu op energiebesparendoejenu.nl kijken welke maatregelen het meest energie besparen bij hun specifieke woning. Bijvoorbeeld betere isolatie van dak, gevel, vloer of ramen. Of de installatie van een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Deze apparaten kunnen de huidige CV-ketel op gas vervangen en zorgen voor een comfortabele woning. Op de website staan links naar adviseurs, leveranciers en installateurs.

Over deze campagne

‘Energie besparen doe je nu’ is een campagne van de Rijksoverheid om meer woningen en appartementen energiezuinig en duurzaam te maken. Dit kan door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen. En door het nemen van een zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel, biomassaketel of zonnepanelen.

De campagne geeft inzicht in de mogelijkheden om je huis te isoleren en op een duurzame manier te verwarmen. Op energiebesparendoejenu.nl vind je inspirerende verhalen en zie je hoe andere woningeigenaren genieten van een goed geïsoleerd en duurzaam verwarmd huis. Ook vind je hier alle informatie over kosten, besparing, eventuele subsidies, hoe het in zijn werk gaat en waar je vakkundige bedrijven kan vinden.

Meer weten? Kijk op
www.energiebesparendoejenu.nl Wil je ook regelmatig tips krijgen over energiezuinig duurzaam wonen? Like dan www.facebook.com/energiebesparendoejenu

12 januari

Gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen en isolatie van start in gemeente Rheden

Op 10 januari is er een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie voor woningeigenaren in de gemeente Rheden gestart. Voor de eigenaren is het interessant omdat zij zo op hun energierekening kunnen besparen. De gemeente Rheden organiseert deze actie omdat zij streeft naar een lager energieverbruik. Op donderdag 25 januari is er een informatieavond.

Vrijwel alle woningeigenaren in de gemeente Rheden ontvangen een brief met informatie over de actie. Woningeneigenaren met een huis gebouwd voor 1976 ontvangen een brief over de inkoop van isolatie en zonnepanelen. Huizen van na dit bouwjaar zijn beter geïsoleerd. Zij ontvangen informatie over de inkoop van zonnepanelen.

Door de grootte van het project en de efficiënte aanpak, is het mogelijk kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen te bieden. Hierdoor kunnen mensen de zonnepanelen- en isolatie-investeringen nog sneller terugverdienen en genieten van een warmer en comfortabeler huis. De gemeente Rheden organiseert deze actie samen met het Energieloket ELMG en Winst uit je woning. Zij nemen de organisatie op zich en ontzorgen zo de deelnemers.

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend inschrijven op www.elmg.nl/winstuitjewoning.

Warme voeten
Woningen gebouwd voor 1976 zijn vaak niet of slecht geïsoleerd en verbruiken hierdoor onnodig veel energie. Spouwmuurisolatie levert veel op en kost relatief weinig. Met vloerisolatie besparen mensen energie én wordt het huis een stuk comfortabeler. De vloer is warmer, waardoor zij minder last van tocht en koude voeten hebben.

Gunstige terugverdientijden
Het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen loont voor alle particuliere huiseigenaren. Dankzij voortschrijdende techniek en de dalende aanschafprijs van zonnepanelen is de terugverdientijd de laatste jaren sterk gedaald. Bovendien kan iedereen de btw over de aanschaf van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit levert hen 21% extra voordeel op.

De informatieavond
De gemeente Rheden nodigt alle woningeigenaren uit voor een informatieavond op donderdag 25 januari in het gemeentehuis van gemeente Rheden (Hoofdstraat 3, De Steeg).Van 19.00 tot 19.30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen en staat de koffie en thee klaar. Van 19.30 tot 20.30 uur geeft de gemeente informatie over de collectieve inkoop van isolatie en van 20.30 tot 21.30 uur over de collectieve inkoop van zonnepanelen. Mensen die alleen geïnteresseerd zijn in zonnepanelen kunnen om 20.30 uur aanschuiven

Andere vragen over het verduurzamen van woningenInwoners die interesse hebben in andere manieren van verduurzaming, kunnen kijken op de website www.elmg.nl ELMG is het energieloket voor de gemeenten Rheden, Arnhem en Renkum en heeft veel informatie beschikbaar over alle vormen van energiebesparing en verduurzaming. Het loket heeft een website en een telefonische helpdesk.

Informatie en inschrijven
Op de site www.elmg.nl/winstuitjewoning vinden geïnteresseerden alle informatie over de collectieve inkoopactie. Heeft u geen internet of heeft u vragen? Dan belt u met de helpdesk op 023-5836936.

Bron: Rheden Nieuws

5 januari

Campagne Energie besparen doe je nu start in januari

De landelijke campagne ‘Energiebesparen doe je nu’ gaat op 22 januari officieel van start. Deze campagne van de ministeries van BZK en EZK richt zich op particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren en vraagt aandacht voor isolatie en het opwekken van duurzame warmte. Dit gebeurt via reclamespots op televisie, berichten in magazines, online kanalen en op social media.

Het thema energiebesparing wordt verbreed: naast isoleren gaat het nu ook over duurzame warmte technieken, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Woningeigenaren kunnen voor deze technieken ISDE-subsidie aanvragen. Voor het nemen van isolatiemaatregelen is er alleen nog ‘Subsidie energiebesparing eigen huis voor Verenigingen van Eigenaren’ beschikbaar.

In de campagne vertellen woningeigenaren waarom zij hebben geïnvesteerd in het energiezuinig maken van hun woning. Deze verhalen komen uit alle streken van Nederland. Het laat zien dat energiebesparing voor iedereen toegankelijk is en als gespreksonderwerp leeft. Of je nu woont in een rijtjeshuis of appartement. Of dat je het doet voor het milieu of kostenbesparing.

Nieuwe website
Belangrijkste informatiebron van de campagne is de website Energiebesparendoejenu.nl, die op 11 januari wordt gelanceerd. Het is een platform voor campagnematige communicatie vanuit de overheid over energiebesparende maatregelen aan het huis. Maar ook om consumenten in contact te brengen met aanbieders en adviseurs en informatie te geven over relevante subsidieregelingen.

Duurzame Aanbieder
De verwachting is dat veel huiseigenaren naar aanleiding van de campagne op zoek zullen gaan naar aanbieders die hen kunnen helpen hun huis te verduurzamen. Zorg dat uw bedrijf ook gevonden wordt en meld u vandaag nog aan als Duurzame Aanbieder.

11 december

Verkiezing 'Duurzaamste huis van Nederland'

In 2018 gaat de Nationale Duurzame Huizen Route op zoek naar het duurzaamste huis van Nederland. Huiseigenaren die trots zijn op hun duurzame woning kunnen zich aanmelden. De verkiezing vindt plaats in het najaar van 2018 waarbij de titel van het leukste, beste, meest innovatieve duurzame huis wordt uitgeroepen.

Aanmelden
Wie kans wil maken op de titel ‘Duurzaamste huis van Nederland’, kan nu al zijn huis aanmelden als voorbeeld op de website www.duurzamehuizenroute.nl
Staat je huis al op de website en wil je graag deelnemen aan de verkiezing? Meld je woning aan voor de verkiezing. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer de inschrijftermijn start.

Prijzen
Deelnemers maken kans op een juryprijs en een publieksprijs. Een professionele jury beoordeelt alle aanmeldingen. Ook het publiek kan stemmen op de ingezonden woningen voor het leukste, beste, meest innovatieve duurzame huis.


24 november

Duurzame Aanbieder maakt investeren in verduurzaming eigen woning eenvoudiger

Een totaalconcept voor particuliere woningeigenaren, waarmee zij zonder zorgen hun huizen kunnen laten verduurzamen. Daarvoor staat de Duurzame Aanbieder, een gezamenlijk initiatief van brancheorganisaties Bouwend Nederland, UNETO-VNI en OnderhoudNL.

Een duurzaam gerenoveerde particuliere woning in Santpoort-Noord vormde vrijdag 24 november 2017 het decor van de uitreiking van het allereerste label van De Duurzame Aanbieder aan Frans Zegwaart, directeur van Maas Warmtetechniek. Dat gebeurde door voorzitters Ruud Maas en Doekle Terpstra van respectievelijk OnderhoudNL en UNETO-VNI en Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland.

Bedrijven of consortia van bedrijven mogen zich pas Duurzame Aanbieder noemen als zij hebben aangetoond dat zij woningeigenaren over mogelijke energiebesparende maatregelen kunnen adviseren, tijdens het project alle contacten met (onder-)leveranciers onderhouden en dus als enig aanspreekpunt voor de woningeigenaar fungeren en daarnaast de nodige informatie kunnen verstrekken over financierings- en subsidiemogelijkheden. Ook dienen zij na oplevering van het project te kunnen voorzien in de nodige nazorg, onder andere aan de hand van een energieprestatiegarantie.

Certificatie-instelling SKG-IKOB controleert of de deelnemende bedrijven ook werkelijk aan deze kwaliteitseisen kunnen voldoen, alvorens zij het label Duurzame Aanbieder mogen voeren. Het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben hun steun toegezegd bij de verdere bekendmaking van het initiatief.

One-stop-shop

“Het is het eerste, tastbare resultaat van een prachtige samenwerking tussen drie brancheorganisaties, die gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met de vraag hoe de klant op het terrein van duurzaamheid meer kan worden ontzorgd dan op dit moment het geval is”, aldus Terpstra. “Nu is er één loket, waar particulieren hun vraag over duurzame investeringen kunnen neerleggen. Een loket dat ze direct in contact brengt met bedrijven die over de noodzakelijke expertise beschikken om het project vorm en inhoud te geven.”

De ambitie is hoog, onderstreept Heinis. “Het streven is om binnen een jaar tijd tenminste 600 bedrijven onder het nieuwe label te laten werken. Dat zal nog niet meevallen, want niet iedereen kan zomaar Duurzame Aanbieder worden. Je moet als onderneming over de nodige kennis en kunde beschikken, zowel van de techniek als van regelgeving en subsidiemogelijkheden. Je moet bovendien de verbinding met andere partijen in de keten kunnen maken. Met als doel om de klant zonder al te grote hobbels duurzaam te laten investeren in zijn eigen woning.”

Volgens Maas is de Duurzame Aanbieder een onmisbaar instrument om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad op gang te brengen en op stoom te houden. “Met name het idee van de one-stop-shop, die de klant een compleet pakket met advies, uitvoering, begeleiding en nazorg kan aanbieden, zal er de komende jaren voor zorgen dat de verduurzaming ook in dit marktsegment echt op gang komt. En dat moet ook, want de opgave is enorm. En de tijd begint te dringen.”

24 november

Duurzame Aanbieder onderscheidt zich op groeimarkt

Het label van de Duurzame Aanbieder biedt belangrijke marktvoordelen. Niet in de laatste plaats omdat het niet voor iedereen zal zijn weggelegd, verwacht directeur Frans Zegwaart van Maas Warmtetechniek. Zijn bedrijf heeft als eerste het recht verworven om dit nieuwe keurmerk te mogen voeren.

Maas Warmtetechniek draagt verantwoordelijkheid voor de duurzame installaties van een particuliere woning in Santpoort-Noord. “Eigenaren Lotte Beugeling en Remco Schelvis hadden een duidelijke opdracht”, aldus Zegwaart. “Ze wilden van de gasmeter af.”

Om dat voor elkaar te krijgen is gekozen voor een omvangrijk pakket aan maatregelen, met daarin onder andere een warmteterugwin-installatie, warmtekoudeopslag in combinatie met een warmtepomp. Ook is gekozen voor elektrische vloerverwarming, waarvan de temperatuur per individuele zone kan worden ingesteld. Daarnaast is het leidingnetwerk voorbereid voor de installatie van zonnepanelen.

“Wij konden precies vertellen wat er allemaal mogelijk was, zonder de consument nu meteen op kosten te jagen. En het uiteindelijk resultaat mag er zijn. Dit is niet alleen een hele duurzame maar ook een hele comfortabele woning geworden.”

Die klanttevredenheid blijkt voor Zegwaart een belangrijk argument te zijn geweest om Duurzame Aanbieder te willen worden. “Je hoort vaak dat mensen achteraf spijt krijgen van hun beslissing te investeren in bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Veelal omdat de betrokken aannemer of installateur te weinig kennis in huis had en daardoor de verkeerde beslissingen zijn genomen. Dat is zonde van het geld, maar gaat ook ten koste van de motivatie.”

Als Duurzame Aanbieder hoopt hij daarin verandering te kunnen brengen. “Het verduurzamen van de eigen woning kan sneller, beter en goedkoper dan menig woningeigenaar denkt. Het is aan ons om daarvoor het bewijs te leveren. Zo bezien is het predikaat Duurzame Aanbieder een prachtig instrument om ons te onderscheiden op een van de belangrijkste groeimarkten van de komende jaren.”

24 november

Eerste Duurzame Aanbieder label uitgereikt

Vanochtend werd Frans Zegwaart, directeur van Maas Warmtetechniek in Haarlem, al vroeg door Bouwend Nederland, Uneto-VNI en OnderhoudNL in het zonnetje gezet. Uit handen van de drie initiatiefnemers van de Duurzame Aanbieder ontving hij het eerste Duurzame Aanbieder label van Nederland.

Maas Warmtetechniek toverde al verschillende lekke bouwvallen om in zuinige energiepaleizen. Daarbij werkte hij nauw samen met andere bouwbedrijven en glaszetters. De mogelijkheid om je als consortium te registreren als Duurzame Aanbieder ziet Frans als een groot voordeel: “ Het Duurzame Aanbieder label biedt ook kleine en middelgrote bedrijven de mogelijkheid zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Achter de schermen werken we met drie bedrijven, maar de klant heeft toch maar één aanspreekpunt” .

Wegwijzer in bos van aanbieders

Nu het kabinet in zijn akkoord volop inzet op de verduurzaming van woningen, bieden leveranciers allerlei duurzame oplossingen. Voor huiseigenaren wordt het hierdoor steeds lastiger om te bepalen welke oplossing in zijn situatie de beste is. Eerst vloerisolatie of eerst dubbelglas? Of toch maar zonnepanelen? Voor Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, was dit een belangrijke reden om samen met Uneto-VNI en OnderhoudNL het initiatief te nemen: “De consument ziet door de bomen het bos niet meer. Het Duurzame Aanbieder label helpt de huiseigenaar bij het kiezen van de meest effectieve maatregelen in zijn situatie. Ook kan de Duurzame Aanbieder hen wijzen op mogelijkheden om de maatregelen te financieren. Zo kunnen we huiseigenaren ontzorgen bij het gehele traject van het verduurzamen van de woning”.

Onafhankelijke toetsing van criteria

Om in aanmerking te komen voor het Duurzame Aanbieder label moet de aanbieder aan een aantal criteria voldoen. Naast advisering over de mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden, onderhoudt de aanbieder ook alle contacten met (onder-)leveranciers en blijft hij ook na afronding van de werkzaamheden betrokken. Bij het volledig energieneutraal maken van de woning biedt de Duurzame Aanbieder een energieprestatiegarantie. Onafhankelijk instituut SKG-IKOB controleert of aanbieders voldoen aan de criteria en in aanmerking komen voor het label.

Campagne Energie besparen doe je nu

In januari gaat de overheidscampagne “Energie besparen doe je nu” weer van start. Duurzame Aanbieders zijn vanaf dat moment niet alleen op deze website te vinden, maar ook op de website van de campagne: www.energiebesparendoejenu.nl. Ook via de energieloketten worden huiseigenaren doorverwezen naar Duurzame Aanbieders.

24 november

Wegwijs in het oerwoud dat duurzaamheid heet

De eerste zoektocht van woningeigenaren Remco Schelvis en Lotte Beugeling naar mogelijkheden om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren, leverde meer vragen dan antwoorden op. Dat veranderde toen zij de Duurzame Aanbieder inschakelde.

Met het oog op de toekomst van hun drie kinderen. Vanwege de alleen maar stijgende energielasten. En omdat de boel toch al grondig onderhanden moest worden genomen. Die combinatie van factoren maakte dat Remco Schelvis en Lotte Beugeling het plan opvatten om hun pas aangekochte woning ingrijpend te verduurzamen.

“We zijn als eerste op internet gaan kijken wat er allemaal mogelijk is”, aldus Schelvis. “Dan stuit je al gauw op heel veel producten en heel veel aanbieders. Maar eigenlijk had niemand echt een goed antwoord op onze vraag. Sterker nog: wat we zagen riep meer vragen op dan we aan antwoorden kregen.”

Via via kwam het stel in contact met Duurzame Aanbieder Frans Zegwaart. “Hij heeft ons de weg gewezen in het oerwoud aan mogelijkheden. Dat was in april van dit jaar. Vervolgens zijn we in een week of zes tijd tot een concreet plan gekomen.”

Mede onder druk van een aanstaande geboorte is vervolgens in de zomer keihard gewerkt om de woning gereed te krijgen. “Waarbij we als eerste de isolatie hebben aangepakt en nieuwe kozijnen hebben laten plaatsen, om vervolgens de installaties te vernieuwen.”

De investering die ermee was gemoeid is fors en zal waarschijnlijk niet worden terugverdiend. Schelvis: “Maar voor ons was duidelijk: als we het nu niet doen, doen we het nooit meer. En dan blijft het in de toekomst wel continu door ons hoofd spoken: hadden we nu maar dit, hadden we nu maar dat.”

Inmiddels is alweer de volgende fase aangebroken. “We streven ernaar om stapsgewijs toe te werken naar nul op de meter. Het voordeel is dat we nu eerst kunnen meten wat de energieprestatie van het huis is met deze installatie. Op basis van het werkelijke gebruik kunnen we vervolgens precies bepalen hoeveel zonnepanelen we nog moeten plaatsen om energieneutraal te worden. Het einde is dus nog niet in zicht.”

19 november

Alle Zuid-Hollandse nieuwbouw fossielvrij

Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw energieneutraal en fossielvrij is. Dit hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de visie Ruimte & Mobiliteit.

Deze wijziging betekent een herziening van alle nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voorzien zijn van gasaansluitingen. Daarnaast vraagt dit veel op het gebied van elektriciteit, want alle gebouwen moeten ook volledig zelfvoorzienend zijn.

Woningen energieneutraal en fossielvrij in 2035
Bij de woningen wil deze provincie dat ze de nieuwbouw en de bestaande bouw in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Per locatie moet voor de beste oplossing worden gekozen. Dit kan bijvoorbeeld met een (lokaal) warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. Zuid-Holland gaat hierover in gesprek met de gemeenten.

Verder zet de provincie Zuid-Holland in op het beter benutten van bestaande ruimte, door slim om te gaan met de ruimte. Hierbij gebruikt ze methoden als het verdichten, herstructureren en transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit dient de bestaande bebouwde omgeving te verbeteren. Daarnaast stimuleert deze provincie het bouwen binnen steden en dorpen, onder meer door plannen daar voorrang te geven.

Foto: provinciehuis van Zuid-Holland (bron: Wikipedia/Dqfn13)

30 oktober

Opening eerste nieuwbouwwoning met Nul-op-de-Meter hypotheek van Nederland

Het eerste particuliere woonhuis van Nederland dat een Nul-op-de-Meter hypotheek van €25.000,- heeft gekregen is vandaag officieel in gebruik genomen door de bewoners.

Het woonhuis in Lunteren is met 39 zonnepanelen, drie zonnecollectoren en een lucht-water-warmtepomp ruimschoots energiepositief, hetgeen betekent dat het huis energie oplevert. Niet alleen goed dus voor het klimaat, maar zeker ook voor de portemonnee van de bewoners!

Isolatie
Naast aandacht voor energiezuinige installaties is er nadrukkelijke aandacht besteed aan goede isolatie. De isolatiewaarde van het huis is relatief hoog door toepassing van onder meer een volledige schilisolatie met afwerking van stucwerk. In het hele huis is triple glas voor de ramen toegepast. Door daarnaast extra aandacht te besteden aan de luchtdichtheid, zonwering en nachtventilatie in combinatie met het all electric-concept met duurzame verwarmingstechnieken, is de energie-efficiëntie van het ontwerp verder verbeterd.

24 oktober

Nationale Energieverkenning presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

Volgens de Nationale Energieverkenning gaat de hernieuwbare energieopwekking in Nederland sneller groeien, neemt de energiebesparing toe en het energieverbruik af.

De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. De werkgelegenheid in duurzame energieactiviteiten neemt toe.

Op decentraal niveau werken gemeenten en provincies steeds meer samen aan plannen voor de energietransitie. De praktijk blijkt desalniettemin weerbarstig want verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald. Ook is duidelijk dat de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector en haar uitstoot lastig te sturen zijn omdat de sector onlosmakelijk is verbonden met het buitenland. De horden op weg naar 2020 en naar een duurzame energievoorziening op termijn vragen de komende periode om heldere beleidskeuzes.

Dit zijn de belangrijkste conclusies en observaties uit de nieuwe Nationale Energieverkenning (NEV). Dit rapport, opgesteld door ECN, Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS, geeft jaarlijks de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie en klimaat.

Lees meer over de Nationale Energieverkenning op de website van ECN.

10 oktober

Duurzame huiseigenaren openen hun deuren

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route stellen in heel Nederland huiseigenaren hun duurzame huis open. Bent u een particulier, of kent u een particulier (wellicht een klant) die het leuk vindt anderen op weg te helpen met de verduurzaming van hun woning? Meld uw woning dan aan via www.duurzamehuizenroute.nl.

Particulieren die nadenken over woningverduurzaming zijn vooral geïnteresseerd in ervaringen van andere huiseigenaren. Wat hebben zij aan maatregelen genomen? Hoe hebben zij het geregeld? Wat is de verwachte opbrengst? De Duurzame Huizen Route op zaterdag 4 en 11 november 2017 biedt huiseigenaren de mogelijkheid andere huiseigenaren persoonlijk te ontmoeten. In een ongedwongen sfeer is er alle tijd om vragen te stellen.

Duurzame Huizen Route is de laatste jaren uitgegroeid tot een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen. Zo kunnen er via de website vragen worden gesteld aan deelnemende huiseigenaren, zijn er opendeurdagen tijdens de eerste twee zaterdagen van november en worden er thematours georganiseerd.

Voor meer informatie, een overzicht van deelnemende woningen of het aanmelden van een woning kijk op: www.duurzamehuizenroute.nl

10 oktober

Inschrijving voor Duurzame Aanbieders geopend

Bent u aangesloten bij Bouwend Nederland, Onderhoud-NL of UNETO-VNI? Dan ontvangt u deze week een brief met de oproep u aan te melden als Duurzame Aanbieder.

U merkt het in uw dagelijkse werk vast wel: veel huiseigenaren willen best energie besparen en duurzame energie opwekken. Maar ze komen er vaak niet toe om maatregelen te nemen, vanwege de kosten, keuzestress of het gedoe. Duurzame Aanbieders maken de stap naar verduurzaming voor de klant eenvoudiger. Deze week is de inschrijving voor Duurzame Aanbieders geopend.

Het profiel is opgezet voor bedrijven die huiseigenaren met kennis en garanties kunnen bijstaan. Zo weten consumenten dat ze met deskundige bedrijven van doen hebben die de benodigde kennis hebben, advies op maat kunnen leveren en de uitvoering kunnen regisseren.

Profiel Duurzame Aanbieder
Een Duurzame Aanbieder is een bedrijf dat de onderstaande diensten levert:

  • Het geeft informatie en biedt een one-stop-shop aanbod op maat voor het energieneutraal maken van de woning.
  • Het geeft adviezen over (combinaties van) maatregelen waarmee een huiseigenaar kan starten als hij z’n woning stapsgewijs energieneutraal wil maken.
  • Het geeft informatie over de financiering (goedkope NEF-lening; subsidies, etc).
  • Het geeft een energieprestatiegarantie af bij een eindsituatie met ‘Nul op de meter’.
  • Het biedt aftersales-dienstverlening zoals servicecontracten e.d
U bent al actief in het verduurzamen van woningen. Herkent u zichzelf in het profiel van Duurzame Aanbieder? Meld u dan aan voor registratie in het register zodat huiseigenaren u kunnen vinden!